Thẻ: lao động cụ thể là gì

Đời Sống, Kinh tế và Tài Chính

Hàng hóa sức lao động là gì? Phân biệt với các loại hàng hóa khác ra sao?

Thị trường lao động là thị trường đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế . Các dịch vụ lao động được mua bán trao đổi dựa trên số lượng lao động, thời gian và mức tiền công/tiền lương. Để từ đó tạo đà và thúc đẩy nền kinh tế phát triển một cách trọn vẹn