Đời Sống

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì? Yêu cầu và quyền của chủ tịch HĐQT trong công ty

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những chủ thể quản lý doanh nghiệp – của công ty cổ phần. Trong đó, chủ tịch HĐQT bị bãi nhiệm nếu có quyết định của hội đồng quản trị.

Chủ tịch HĐQT tiếng Anh là gì?

Chủ tịch HĐQT tiếng Anh là Chairman of directors hay chairman of the board và định nghĩa The chairman of directors is one of the entities managing the business – of a joint stock company. In particular, the chairman of the Board of Directors will be dismissed if there is a decision of the Board of Directors.

Phó Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Phó chủ tịch HĐQT tiếng Anh là Vice Chairman of the Board hoặc vice president of the Board.

Thẩm quyền chủ tịch HĐQT

Thẩm quyền của HĐQT được quy định tại điều 156 luật doanh nghiệp 2020 cụ thể như sau:

“a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Ví dụ cụm từ sử dụng chủ tịch HĐQT tiếng Anh viết như thế nào?

Trong thực tế thì ngoài các thông tin về chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh được sử dụng thông dụng thì các cụm từ sử dụng cụm từ chủ tịch hội đồng quản trị trong tiếng Anh cũng được sử dụng phổ biến, mời các bạn tham khảo trong nội dung dưới đây:

– Quyền hạn của chủ tịch HĐQT – tiếng Anh là: Powers of the chairman of the board

– Vai trò và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT là gì? – tiếng Anh là: What are the roles and powers of the Chairman of the Board of Directors?

– Chủ tịch HĐQT – tiếng Anh là: Chairman of the board

– Chủ tịch HĐQT trong công ty cổ phần – tiếng Anh là: Chairman of the board of directors in a joint stock company

– So sánh quyền của Chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc – tiếng Anh là: Compare the rights of the chairman of the board and the general director

– Chủ tịch HĐQT của công ty cổ phần là gì? – tiếng Anh là: What is the Chairman of the Board of Directors of a joint stock company

– Chức danh của chủ tịch Hội đồng quản trị tiếng Anh là Title of the chairman of the Language Management Council

– Trách nhiệm của chủ tịchHĐQT – tiếng Anh là: Responsibility of the board chairman

– Điều kiện làm chủ tịch của HĐQT – tiếng Anh là: Conditions of being Chairman of the Board of Directors

– Chủ tịch HĐQT phải là cổ đông – tiếng Anh là: The chairman of the board of directors must be a shareholder

– Nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch HĐQT trong Công ty cổ phần – tiếng Anh là: Duties and powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company.